Kostnad för patent

Kostnader för patent skiljer sig utifrån vilken typ av patentansökan du väljer att lämna in.

Kostnad för svenskt patent

Avgifterna för en svensk patentansökan är relativt låga. När du lämnar in din ansökan betalar du en ansökningsavgift som består av en anmälnings- och en granskningsavgift. Om din ansökan beviljas betalar du även en meddelandeavgift. För att upprätthålla ditt patent behöver du sedan betala årsavgifter. Årsavgifterna ska betalas från och med år tre, detta gäller även om din ansökan fortfarande handläggs då.

Det är upp till dig som patenthavare att avgöra hur många år du vill upprätthålla ditt patent. Som mest kan du upprätthålla det i 20 år från ingivningsdagen. Ju fler år du upprätthåller det, ju högre blir kostnaden.

Om du väljer att anlita ett ombud för din patentansökan tillkommer även kostnader för detta.

Till PRV betalar du även avgifter för att:

  • Validera ett europeiskt patent i Sverige
  • Lämna in en internationell patentansökan

Läs mer om avgifter för europiska patent och internationell ansökan nedan.

Prislista PRV (nationell ansökan)

Kostnad för europeiskt patent (EP)

När du gör en europeisk patentansökan betalar du en ansökningsavgift till det europeiska patentverket, EPO. Om din ansökan beviljas kan du sedan välja att validera ditt patent i enskilda länder eller att begära enhetlig verkan av det.

Om du validerar patentet kan du välja i vilka länder du vill att det ska gälla. Beroende på hur många länder du väljer blir kostnaden för patentet olika hög. Begär du att patentet ska få enhetlig verkan blir det giltigt i de flesta av EU:s medlemsländer.

Oavsett hur många länder du väljer att validera patentet i eller om du väljer enhetlig verkan, är kostnaden för ett europeiskt patent högre än för ett svenskt patent. I gengäld får du möjlighet till ett mer omfattande skydd rent geografiskt.

Europeiskt patent

Prislista PRV (europeiskt patent)

Prislista EPO

Exempel - Europeiskt patent i sju länder

Kostnad för internationellt patent (PCT)

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som ger dig möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en och samma myndighet för cirka 150 länder.

Kostnaden för en sådan ansökan (PCT-ansökan) är i genomsnitt 8 till 10 gånger högre jämfört med en svensk ansökan.

För att patentet ska gälla i de länder du vill måste du sedan ansöka om och betala avgifter för patentskydd i respektive land du vill att patentet ska gälla. Här tillkommer alltså ytterligare kostnader.

Internationell ansökan (PCT)

Exempel - Internationell ansökan i tio länder

Prislista PRV (internationell ansökan)

Kostnad för utländskt nationellt patent

Kostnaden för en utländsk nationell ansökan varierar från land till land. PRV rekommenderar att du kontaktar patentmyndigheten för respektive land för en mer detaljerad prisuppgift. Tänk på att även kostnader för översättningar av dokument kan tillkomma och det är dessutom inte ovanligt att man i utlandet är tvungen att företrädas av ett ombud registrerat i just det landet.

Kostnad för patentombud

Utöver kostnaden för ansökan och kommande årsavgifter rekommenderar PRV att du också inkludera kostnaden för att anlita ett patentombud som hjälper dig skriva en professionell ansökan när du räknar på din budget.

Att anlita ett professionellt patentombud är oftast väl investerade pengar. Statistiskt sett bifalls långt fler ansökningar där ombud använts jämfört med ansökningar där ombud inte använts. Det skydd som patentet ger är dessutom ofta mer effektivt när ett ombud formulerat patentkraven jämfört med när ett ombud inte varit involverad. När du söker patent i utlandet kan du dessutom vara tvungen att ha ett ombud som är bosatt i det aktuella landet. Ett patentombud debiterar vanligtvis sitt arbete per timme. Kostnaden för patentombud varierar och du får själv kontakta olika patentombud för att jämföra prisuppgifter.

Övriga kostnader

Utöver de kostnader som redan nämnts kan kostnader för till exempel översättningar av dokument och förseningsavgifter tillkomma.

Hjälp med finansiering

Det finns flera möjligheter att söka stöd för sin patentansökan.

Finansiering av patent

Läs mer

Du hittar mer information via länkarna nedan.

Exempel - Kostnadsexempel

Så betalar du

Ta hjälp av experter